Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών περιόδου 2010/11

Οι παραγωγοί που κατέχουν νόμιμα αμπέλια, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα ένταξης σε προγράμματα ενίσχυσης θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε χρόνο δήλωση συγκομιδής σταφυλιών στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λακωνίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011.

Επισημαίνεται η σπουδαιότητα υποβολής της δήλωσης συγκομιδής κάθε χρόνο διότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη σε διάφορα Εθνικά ή Κοινοτικά προγράμματα, όπως Αναδιάρθρωση αμπελώνων, Εκρίζωση αμπελώνων, κλπ.

Για την τρέχουσα περίοδο, οι δηλώσεις θα γίνονται δεκτές από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λακωνίας μέχρι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011.

Για διευκόλυνση των παραγωγών, δηλώσεις συγκομιδής θα παραλαμβάνονται και από το Δήμο από την 1η Νοεμβρίου 2011 μέχρι και την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011.

Για τη συμπλήρωση της δήλωσης είναι υποχρεωτική η προσκόμιση της Αστυνομικής Ταυτότητας, του Α.Φ.Μ. και του αμπελοκομικού μητρώου (για να αναγραφούν οι κωδικοί των αμπελοτεμαχίων).

Στην περίπτωση που όλη ή μέρος της συγκομισθείσας ποσότητας σταφυλιών παραδόθηκε σε οινοποιεία, θα πρέπει μαζί με τη δήλωση να προσκομισθούν φωτοαντίγραφα των σχετικών παραστατικών (ζυγολόγια, δελτία αποστολής, τιμολόγια, κλπ.)

Το έντυπο της Δήλωσης Συγκομιδής μπορούν να το προμηθευτούν οι αμπελουργοί από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λακωνίας, καθώς και από το Δήμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...